ชาวดิน ออนเน็ต

***อนิจา วาสนา ไพร่***

เรียกร้องเถอะ ร่ำหา กันให้ตาย
เคยบ้างไหม เคยได้ สิ่งที่หวัง
กราบแทบเท้า ติดดิน ร้องเสียงดัง
มีสักครั้ง บ้างไหม ใครเมตตา

สิ่งที่ขอ รอมา กี่ชาติแล้ว
ไร้วี่แวว สิทธิ ที่ใฝ่หา
เป็นแค่ไพร่ เขาชี้ เป็นอีกา
อย่าได้มา ร่วมหงส์ ดงผู้ดี
ร้องขอมา กี่ปี กี่ชาติแล้ว
ก็ไม่แคล้ว โดนด่า ฆ่าทุบตี
จากปู่ย่า มาถึง ทุกวันนี้
ถูกย่ำยี ไล่บี้ ให้จำนน
ตายแล้วสิบ เกิดใหม่ ได้เป็นแสน
แต่ขาแขน ถูกตรึง ด้วยเล่ห์กล
แล้วเมื่อไหร่ สิ่งนี้ จะหลุดพ้น
รับกฏโจร กฏหมาย ไร้ปราณี
อนิจา วาสนา ชะตาไพร่
ถูกใส่ร้าย กล่าวหา ว่าบัดสี
ทั้งหมอบกราบ ก้มไหว้ อย่างภักดี
แพ้วจี คนโฉด โป้ปดลวง
คงถึงครา แล้วหนา บรรดาไพร่
แม้ร่ำไห้ ร้องขอ ก็ช้ำทรวง
เขาไม่แล พวกเรา ไพร่ทั้งปวง
ต้องวัดดวง ทวงค่า ความเป็นคน


โดย ยรรยง ลูกชาวดิน

7 / มีนาคม / 2553
........


วันพุธ, พฤษภาคม 13, 2552

ข้อมูลเกี่ยวกับองคมนตรีที่พวกเ­ราประชาชนควรรู้

ที่มา เว็บ กลุ่มแดงไทย

โดย tor tor


องคมนตรี หมายถึง ผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาในพระองค์พระมหากษัตริย์
ที่สำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 2 พระมหากษัตริย์ มาตรา 12
บัญญัติไว้ว่า "
พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่ง
และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคน
ประกอบเป็นคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่­พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา
และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้"

มาตรา 13 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า "
การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
ให้ประธานรัฐสภาเป็น ผู้ลงนามสนองพระ บรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี
หรือให้ประธาน องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้ประธาน องคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง"

นอกจากนี้ มาตรา 14 ระบุว่า องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆ

ในขณะที่ มาตรา 16 บัญญัติไว้ว่า "องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก
หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง"
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนว่า การเลือกและการแต่งตั้ง องคมนตรี
หรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
ปัจจุบัน คณะองคมนตรีมี 19 คน ประกอบด้วย ประธานองคมนตรี 1 คน
และองคมนตรีไม่เกิน 18 คน
โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อายุ 88 ปี เป็นประธานองคมนตรี

ส่วนองคมนตรีทั้ง 18 คน ประกอบด้วย

พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา อายุ 90 ปี
พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ อายุ 83 ปี
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร อายุ 82 ปี
นายเชาว์ ณ ศีลวันต์ อายุ 81 ปี
นายจำรัส เขมะจารุ อายุ 79 ปี
นายอำพล เสนาณรงค์ อายุ 78 ปี
พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อายุ 77 ปี
พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช อายุ 75 ปี
นายสวัสดิ์ วัฒนายากร อายุ 75 ปี
หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล อายุ 73 ปี
น.พ.เกษม วัฒนชัย อายุ 67 ปี
นายสันติ ทักราล อายุ 67 ปี
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ อายุ 65 ปี
พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ อายุ 64 ปี
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ อายุ 64 ปี
นายศุภชัย ภู่งาม อายุ 63 ปี นายชาญชัย
ลิขิตจิตถะ อายุ 62 ปี
และนายพลากร สุวรรณรัฐ อายุ 60 ปี

ทั้งนี้ องคมนตรีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 19 คน ประกอบด้วย

ด้านนิติศาสตร์ 8 คน ด้านการทหาร 4 คน ด้านวิศวกรรม 4 คน ด้านวิทยาศาสตร์ 1 คน
ด้านรัฐศาสตร์ 1 คน และด้านการเกษตร 1 คน ส่วนสถานะสมรส 14 คน และเป็นโสด
หรือม่าย 5 คน

ในจำนวนนี้มีองคมนตรีเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 3 คน คือ
นายธานินทร์
พลเอกเปรม
และพลเอกสุรยุทธ์
นอกจากนี้องคมนตรียังได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่ง เดือนละ 112,250 บาท
ส่วนประธานองคมนตรีได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 121,990 บาท
ส่วนรัฐบุรุษได้รับเงินประจำตำแหน่ง
เดือนละ 121,990 บาท ตาม "พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ
พ.ศ.2551" ที่ลงนามในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25
มกราคม พ.ศ.2551
ขณะเดียวกันองคมนตรียังมีรถประจำตำแหน่งคนละ 1 คัน ล่าสุดใน ครม. รัฐบาล
นายสมัคร สุนทรเวช (19 สิงหาคม 2551) มีมติอนุมัติจัดสรร
งบประมาณขององคมนตรีเป็นจำนวน
87.5 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถประจำตำแหน่งประธานองคมนตรี 1 คัน ราคา 6.5
ล้านบาท และรถประจำตำแหน่งองคมนตรี
จำนวน 18 คัน ราคาคันละ 4.5 ล้านบาท รวม 81 ล้านบาท
สุดท้ายนี้มีปัญหาที่ผมคาใจและอยากให้สมาชิกช่วยเพิ่มเติมข้อมูลตอบคำถามคือมีอ­งคมนตรีท่านใดที่เกี่ยวข้องกับเอกชนเหล่านี้และเกี่ยวข้องอย่างไร?
-ธนาคารกรุงเทพ
-ซี.พี.
-ไทยเบรฟ
ข้อสอง ทำไมเช็คช่วยชาติถึงต้องเป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนคือธนาคารกรุงเทพ
ทั้งที่รัฐบาลมีธนาคารของรัฐทั้งธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ?

ข้อสาม ไม่เกี่ยวกับเรื่องข้างต้นครับ ก่อนการประชุมอาเชียนซัมมิทที่พัทยา
ที่ไอ้คนหนีทหารไปเตรียมการรับรองแล้วขากลับเจอคนเสื้อแดงที่พัทยาตอนติดไฟแดง
เลยตกใจลงมาเปลียนมานั่งรถPradoของการ์ด แล้วถูกคนเสื้อแดงเข้าไปล้อมรถ
ถาม.......การเดินทางของนายกหรือบุคคลสำคัญในประเทศ มีการติดไฟแดงด้วยหรือครับ
แล้วเวลานายกเปลี่ยนรถเข้าไปนั่งในรถแล้ว ทำไมไม่ล็อครถ
หรือจงใจออกข่าวจัดฉากว่าเสื้อแดงไม่ดีอยากทำร้ายนายก?

ภาพประกอบ http://groups.google.com/group/redthai/browse_thread/thread/afa0220a056533bd?hl=த

....................................................................

ขอประนามหน่วยรักษาความปลอดภัยของผู้นำอาเซียน ที่ขอให้การ์ดพกอาวุธเข้ามาเพื่อป้องกันตัวผู้นำ

รอง นาย ก.สุเทพ โกหก กลางสภา
1. เรื่องผู้บาดเจ็บ สะเก็ดระเบิดฝังที่ตับ เป็นคนเสื้อน้ำเงิน
2. นายสมพงษ์ จำปาเทศ
ชมย้อนหลังได้ที่ me.in.th
ในสภา 22/04/2552 เวลาประมาณ 16:30-17:00
ข่าว นสพ
http://www.komchadluek.net/detail/20090411/9235/ยิงแท็กซี่เสื้อแดง3คันรวดบาดเจ็บ2.html
http://www.komchadluek.net/detail/20090411/9218/หมอยันเสื้อแดงปะทะน้ำเงินเจ็บ10.html
คลิปเสียงการโกหก กลางสภา
http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P7838824/P7838824-24.wma
-----
บูญจง รมช มหาดไทย -โกหก-
1.คนเสื้่อน้ำเงิน ไม่มีระเบิดขวด+ระเบิดควัน
2.เรื่องคนบาดเจ็บที่ชลบุรี ว่าไม่มีเสื้อแดง ---เลย---
3.ไม่มีอาวุธปืน
4.หาไม้จากข้างทาง
ในการประชุมสภา 22/04/2552 เวลา20:45-20.50
ดูย้อนหลังได้ที่ me.in.th

---อาวุธปืน
Where does Blue Shirt Come From? - Pattaya, Thailand (พวกเดียวกัน)
http://www.youtube.com/watch?v=TsdBOEXiwmc
---ระเบิดควัน
2009 04 11 CH7 ลำดับเหตุการณ์แต่ต้นจนจบที่ Royal Cliff Beach มีเนวินมาคุมด้วยตนเอง
http://www.youtube.com/watch?v=CCKyLfbW6HUU
** บรรยาย คลิป ให้นิดหน่อย ควันสีเขียว นั้น เป็นการ-ปากลับ- ไปยัง
กลุ่มคนเสื้อน้ำเงิน ที่-ปามา-
*** เหตุต้องบรรยายให้ทราบ เพราะ นั้นครั้งก่อนๆ หลาย login ที่ไม่ดูให้ละเอียด
แล้วมาตั้งกระทู้ มั่วๆ ภาพได้กล่าวเป็นจากปา จากคนเสื้อแดง
Pattaya
http://www.youtube.com/watch?v=XPNhBn3IPX

คลิปเสียงบูญจง
http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P7838824/P7838824-22.wma

---ระเบิดขวด+ขนไม้+ปืน+ระเบิดควัน+เป็นพวกเดียวกัน--

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก